Mastodon Eelco's Tech Blog – Contact

Contact

Avatar Eelco

Contact me via Signal on +31 634445362

After a couple of years running on an OpenBSD.Amsterdam hosted VPS, this site now runs on Ubuntu. Also pretty nice ;)

eelco@home:~$ neofetch 
      .-/+oossssoo+/-.        eelco@home 
    `:+ssssssssssssssssss+:`      ---------- 
   -+ssssssssssssssssssyyssss+-     OS: Ubuntu 20.04.3 LTS x86_64 
  .ossssssssssssssssssdMMMNysssso.    Host: vServer 20171111 
  /ssssssssssshdmmNNmmyNMMMMhssssss/   Kernel: 5.4.0-96-generic 
 +ssssssssshmydMMMMMMMNddddyssssssss+   Uptime: 2 days, 16 hours, 51 mins 
 /sssssssshNMMMyhhyyyyhmNMMMNhssssssss/  Packages: 1243 (dpkg) 
.ssssssssdMMMNhsssssssssshNMMMdssssssss.  Shell: bash 5.0.17 
+sssshhhyNMMNyssssssssssssyNMMMysssssss+  Resolution: 1024x768 
ossyNMMMNyMMhsssssssssssssshmmmhssssssso  Terminal: /dev/pts/1 
ossyNMMMNyMMhsssssssssssssshmmmhssssssso  CPU: Intel Xeon (Skylake, IBRS) (2) @ 2.099GHz 
+sssshhhyNMMNyssssssssssssyNMMMysssssss+  GPU: 00:02.0 Vendor 1234 Device 1111 
.ssssssssdMMMNhsssssssssshNMMMdssssssss.  Memory: 1401MiB / 3835MiB 
 /sssssssshNMMMyhhyyyyhdNMMMNhssssssss/
 +sssssssssdmydMMMMMMMMddddyssssssss+               
  /ssssssssssshdmNNNNmyNMMMMhssssss/               
  .ossssssssssssssssssdMMMNysssso.
   -+sssssssssssssssssyyyssss+-
    `:+ssssssssssssssssss+:`
      .-/+oossssoo+/-.

eelco@home:~$